Kadra zarządzajaca

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

 

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez: Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Rada Nadzorcza

Jolanta Majchrzak          - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Patrycja Pacholarz         - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Spyra               - Sekretarz Rady Nadzorczej

Waldemar Polek             - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Taras                      - Członek Rady Nadzorczej 

 

  "§ 18.

1.Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
  2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

  3.Zgromadzenie Wspólników może przed upływem kadencji odwołać Radę Nadzorczą lub jej członka.
  4.Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

   Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. 
  5.Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

  6.Dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki, pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Wspólników."

 

Zarząd Spółki

 

Witold Wiśniewski  -   Prezes Zarządu

 

"§ 20.

1.Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2.Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

3.Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za ostatni pełny rok urzędowania.

4.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

5.Rada Nadzorcza może wyłonić kandydatów na poszczególnych członków Zarządu w drodze konkursu. Regulamin konkursu uchwala Rada Nadzorcza.
6.Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili.
7.Umowę z Członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady. W tym samym trybie dokonuje się regulacji innych czynności związanych z umową o świadczenie usług zarządzania pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu Spółki.

§ 21.

1.Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentują ją na zewnątrz.
2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa i niniejszym aktem założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do właściwości Zarządu Spółki. Zarząd Spółki jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3.Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków, bądź jednego członka Zarządu z prokurentem.

Oświadczenia składane Spółce oraz doręczanie pism Spółce mogą być dokonywane wobec każdego członka Zarządu.

2.Prokurentów powołuje Zarząd.

3.Prokurent może być w każdej chwili odwołany.
4.Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach udzielonego umocowania."

 

Prezes Zarządu Spółki

 

- jest dyrektorem zarządzającym całością działalności spółki jako podmiotu gospodarczego

- nadzoruje prace podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych wg schematu struktury

organizacyjnej, a w tym kadr i płac, administracji, bhp i p.poż., organizacji i zarządzania, rewizji
gospodarczej, obrony cywilnej, informatyki, finansów i księgowości, obsługi klienta i sprzedaży

oraz laboratorium wody i ścieków
- nadzoruje sprawy dotyczące zarządzania finansami spółki, efektywności ekonomicznej
- kieruje podległymi mu bezpośrednio komórkami organizacyjnymi tzw. „administracji” i pośrednio „ruchu” struktury organizacyjnej spółki
oraz nadzoruje ich sprawne funkcjonowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ,
a w tym ustawą o rachunkowości.

 

Organy spółki funkcjonują zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych ( Dz. U. 2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz umową spółki.

Wytworzył:
Zgr. Wsp. Spółki
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 13:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Piwiński
(2020-09-25 08:56:10)