Przedmiot i tryb działania

1. Przedmiot działalności Spółki.

 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest:

 

1/.36.00.Z   pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

2/.37.00.Z   odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,

3/.42.21.Z   roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

4/.42.99.Z   roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

                  gdzie indziej niesklasyfikowanych ,

5/.43.22.Z   wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

                  i klimatyzacyjnych,

6/.43.99.Z   pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

7/.49.41.Z   transport drogowy towarów,

8/.71.12.Z   działalność w zakresie iżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

9/.81.29.Z    pozostałe sprzątanie,

10/.46.77.Z  sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

11/.47.19.Z  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

12/.68.20.Z  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

13/.71.20.B  pozostałe badania i analizy techniczne,

14/.82.30.Z  działalnośc związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

  

2.Opis działalności Spółki.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi następującą działalność usługową w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej,
- odbieranie i oczyszczanie ścieków, poprzez:
- wydawanie warunków technicznych podłączeń,
- kompleksowe wykonawstwo sieci oraz przyłączy wod-kan. i przyłączeń do czynnej sieci,
- wykonywanie nowych sieci i przyłączy wod-kan. ,
- odbiory techniczne,
- wykonywanie i uzgadnianie projektów technicznych wod-kan.,
- eksploatacja sieci wod-kan na obsługiwanym terenie i jej utrzymanie,
- wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,  
- wywóz nieczystości płynnych
- poprawa technologii uzdatniania wody i jakości wody,
- prowadzenie inwestycji, modernizacji i remontów w zakresie gospodarki wodociągowej
- doskonalenie sprawności funkcjonowania Spółki
  

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów:

 1.Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578  z dnia 2016.09.29

   oraz Umową spółki.

 2.Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26.

 3.Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

    (Dz. U.2017328 z dnia 2017.02.23)

Wytworzył:
NO
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 12:43:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Czech
(2018-06-27 09:44:27)