Tabela jakości wody

JAKOŚĆ  WODY  PRZEZNACZONEJ  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI,

DOSTARCZANEJ  DO  TARNOBRZESKIEJ  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

2024 r.

WSKAŹNIK JAKOŚCI WODY

JEDNOSTKA

STACJA

UZDATNIANIA

WODY

SIEĆ

WODOCIĄGOWA

NDS wg normy

Polskiej1

Unii Europ.2

Mętność

NTU

<0,25

<0,25

1

akcept.3

Barwa

mgPt/l

5

5

akcept.3

akcept.3

Zapach

TON

1

1

akcept.3

akcept.3

Smak

TFN

1

1

akcept.3

akcept.3

Chlor wolny

mg/l

0,20

<0,05

0,3

Stężenie jonów wodoru (pH)

7,9

7,8

6,59,5

6,59,5

Przewodność elektryczna właściwa

µS/cm

693

693

2500

2500

Ołów (Pb)

µg/l

<0,50

<0,50

10

10

Kadm (Cd)

µg/l

<0,50

<0,50

5

5

Miedź (Cu)

mg/l

<0,0020

<0,0020

2,0

2,0

Chrom (Cr)

µg/l

0,59

<4,0

50

50

Rtęć (Hg)

µg/l

<0,10

<0,10

1

1

Sód (Na)

mg/l

37,0

30,0

200

200

Glin (Aluminium) (Al)

µg/l

41,0

40,0

200

200

Mangan (Mn)

µg/l

<10

<10

50

50

Żelazo

µg/l

<20

<20

200

200

Arsen (As)

µg/l

<1,0

<1,0

10

10

Nikiel (Ni)

µg/l

0,81

<5,0

20

20

Selen (Se)

µg/l

<1,0

<1,0

10

10

Antymon (Sb)

µg/l

<1,0

<1,0

5

5

Bor (B)

mg/l

0,037

0,052

1,0

1,0

Ogółem węgiel organiczny OWO

mg/l

6,7

bez nieprawidłowych zmian

Utlenialność z KMn04

(indeks nadmanganinowy)

mg/l

3,6

3,5

5,0

5,0

Chlorki (Cl -)

mg/l

73

62

250

250

Siarczany (SO4 2-)

mg/l

100

100

250

250

Fluorki (F -)

mg/l

0,10

<0,10

1,5

1,5

Bromiany

µg/l

<1,0

<1,0

10

10

Amonowy jon (NH4 +)

mg/l

0,12

0,16

0,5

0,5

Azotany (N03 -)

mg/l

<4,50

<4,50

50

50

Azotyny (N02 -)

mg/l

<0,03

<0,03

0,5

0,5

Cyjanki

µg/l

<10

<10

50

50

Benzeno(a)piren

µg/l

<0,002

<0,002

0,010

0,010

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA

µg/l

<0,005

<0,005

0,10

0,10

Akryloamid

µg/l

<0,040

<0,040

0,10

Epichlorohydryna

µg/l

<0,025

<0,025

0,10

0,10

1,2 - Dichloroetan

µg/l

<0,5

<0,5

3,0

3,0

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

0,006

0,014

0,030

0,030

Bromodichlorometan

mg/l

<0,001

<0,001

0,015

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

µg/l

<1,00

<1,00

10

10

Suma trihalometanów (THM)

µg/l

5,6

<18

100

100

Benzen

µg/l

<0,25

<0,25

1,0

1,0

Suma pestycydów

µg/l

<0,010

<0,010

0,50

0,50

Chlorek winylu

µg/l

<0,10

<0,10

0,50

0,50

Tryt

Bq/l

<3,5

<3,5

100

100

226Rad

Bq/l

0,03

< 0,5

228Rad

Bq/l

<0,2

< 0,2

222Radon

Bq/l

6,6

< 100

Dawka orientacyjna

mSv/rok

<0,030

<0,030

0,10

0,10

Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22±2°C po 72h

jtk/1ml

0

0

BNZ 4

Enterokoki kałowe

jtk/lOOml

0

0

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/lOOml

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/lOOml

0

0

0

0

Clostridium perfingens łącznie ze sporami

jtk/lOOml

0

0

0

0

OBJAŚNIENIA DO TABELI

1 NDS PL - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 11.12.2017, poz. 2294).

2 NDS UE - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

3 akcept. - Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

4 BNZ - bez nieprawidłowych zmian

 

Ze względu na liczne pytania naszych Klientów dotyczące jednostek twardości wody
(np. do konfiguracji zmywarek do naczyń) zamieszczamy poniżej tabelę wartości średnich twardości wody w różnych jednostkach.

TWARDOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ DO TARNOBRZESKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Rodzaj wody

[mval/dm3]

[mmol/dm3]

[mgCaC03/ dm3]

stopnie

niemieckie

[°n]

stopnie

francuskie

[°f]

Woda średnio - twarda/twarda

7,0

3,5

345

19

36

SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY

Stopień twardości wody

[mval/dm3]

[mmol/dm3]

[mgCaC03/ dm3]

stopnie

niemieckie

[°n]

stopnie

francuskie

[°f]

woda bardzo miękka

<2

< 1,0

<100

<5,6

0 10

woda miękka

2 ‒ 4

1,0 ‒ 2,0

100 ‒ 200

5,6 ‒ 11,2

10 ‒ 20

Woda średnio - twarda

4 ‒ 7

2,0 ‒ 3,5

200 ‒ 350

11,2 ‒ 19,6

20 ‒ 40

Woda twarda

7 ‒ 11

3,5 ‒ 5,5

350 ‒ 550

19,6 ‒ 30,8

40 ‒ 50

Woda bardzo twarda

> 11

> 5,5

> 550

> 30,8

> 50

Twardość wody jest jej naturalną własnością wynikającą z obecności rozpuszczonych w wodzie składników mineralnych - głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Parametr ten jest jednym ze wskaźników charakteryzujących jakość wody surowej i uzdatnionej. Przepisy unijne twardości nie normują. Obowiązujące w kraju Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11.12.2017, poz. 2294) wartość twardości określa w granicach od 60 do
500 mg CaCO3/dm3. Życiodajne, odpowiadające za prawidłowy rozwój sole mineralne powodują, że rośnie stopień twardości. Niezbędne w diecie człowieka wapń, magnez oraz lit, cynk i inne minerały lepiej przyswajane są z wody niż z pożywienia, dlatego zgodnie ze starymi przepisami twardość zalecana ze względów zdrowotnych powinna mieścić się w granicach
60 – 500 mgCaC03/dm3.

Wytworzył:
Barbara Paradowska
(2017-02-23)
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2017-02-23 08:08:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2024-05-17 12:02:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki