Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 
Deklaracja dostępności strony internetowej BIP Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
 
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP'u zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2007-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25
 
Status pod względem zgodności z ustawą.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne.

▪ Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

▪ Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 
Wyłączenia.
 
Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
 
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-06                                
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Dariusz Piwiński - administrator
E-mail: dariusz.piwinski@wodociagi.tarnobrzeg.pl, Tel.: (15) 823 22 95 wew.35
 
Aldona Czech - redaktor
E-mail: aldona.czech@wodociagi.tarnobrzeg.pl, Tel.: (15) 823 22 95 wew.31
 
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl, tel. (15) 823 22 95
                                                                     
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676
 
Dostępność architektoniczna
 
Biuro Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Wiślnej 1, 39-400 Tarnobrzeg.
 
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku nie zapewnia swobodnego dostępu przez osoby niepełnosprawne.                                                                      
 
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiada windy dla osób na wózkach inwalidzkich.
 
3. Opis dostosowań:
Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez BOK na parterze.
 
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi.
 
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. nie dysponują pracownikiem posługującym się językiem migowym
 
7. Informacje dodatkowe:
W budynkach nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.
Wytworzył:
Aldona Czech
(2020-09-29)
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2020-11-10 10:34:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2024-05-09 13:14:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki