Kapitał i struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 61.097.000,00 złotych

Kapitał zakładowy w całości wniesiony do spółki.

Wspólnikami Spółki są: Gmina Tarnobrzeg (62% udziałów) oraz Polski Fundusz Rozwoju Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (38% udziałów).

 

Podstawowe dane finansowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

Aktywa spółki: 177.106.227,31 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe 171.153.687,13 zł.

Środki trwałe 170.475.476,52 zł.

a) grunty 1.311.154,55 zł.

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 121.449.428,88 zł.

c) urządzenia techniczne i maszyny 43.906.747,65 zł.

d) środki transportu 3.363.010,46 zł.

e) inne środki trwałe 445.134,98 zł.

Środki trwałe w budowie 678.210,61 zł.

Aktywa obrotowe 4.315.375,14 zł.

Zapasy 586 323,69 zł.

Należności krótkoterminowe 2.439.795,67 zł.

Inwestycje krótkoterminowe 1.289.255,78 zł.

Udziały (akcje) własne 1.637.165,04 zł.

 

Kapitał własny 66.092.043,64 zł.

Kapitał podstawowy 61.097.000,00 zł.

Kapitał zapasowy 3.317.467,36 zł.

Zysk za netto za 2023 rok 1.677.576,28 zł.

Wytworzył:
Tarnobrzeskie Wodociągi
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 13:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2024-05-09 12:30:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki