Kapitał i struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki na dzień 02.02.2022 r. wynosi 61.097.000,00 złotych, słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych (61 097 udziały po 1000 zł każdy).

Miasto Tarnobrzeg jest właścicielem spółki. Kapitał zakładowy w całości wniesiony do spółki.

Dane finansowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:

Aktywa spółki: 182.691.834,35

rzeczowe aktywa trwałe  177.676.734,07

środki trwałe 148.442.895,90

a) grunty 1.357.721,27

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej   119.007.077,24

c) urządzenia techniczne i maszyny 22.943.782,01

d) środki transportu 4.541.505,68

e) inne środki trwałe 592.809,70

f) środki trwałe w budowie 29.233.838,17

kapitał własny 62.143.203,75

a) kapitał podstawowy 60.597.000

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) 0,0

c) kapitał zapasowy 3.729.564,10

d). strata z lat ubiegłych - 3.060.037,47

e)  zysk netto za 2020 rok  876.677,12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 60.597.000,00 złotych, słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych (60 597 udziały po 1000 zł każdy).

Miasto Tarnobrzeg jest właścicielem spółki. Kapitał zakładowy w całości wniesiony do spółki.

Dane finansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

Aktywa spółki: 189.358.846,82

rzeczowe aktywa trwałe 171.477.870,95

środki trwałe 126.506.544,84

a) grunty 1.403.864,27

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 98.537.100,64

c) urządzenia techniczne i maszyny 21.141.259,02

d) środki transportu 4.741.519,20

e) inne środki trwałe 682.801,71

f) środki trwałe w budowie 44.971.326,11

kapitał własny 58.766.526,63

a) kapitał podstawowy 58.097.000,00

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) 0,0

c) kapitał zapasowy 3.729.564,10

d). strata z lat ubiegłych - 3.174.451,28

e) zysk netto za 2019 rok 114.413,81

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kapitał zakładowy spółki na dzień 07.01.2020r. wynosi 58.097.000,00 złotych, słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych (58 097 udziały po 1000 zł każdy).

Miasto Tarnobrzeg jest właścicielem spółki.

Majątek spółki w zł:|

Aktywa spółki na dzień 31.12.2018r. wynoszą 147.362.492,11

rzeczowe aktywa trwałe 139.639.868,04

środki trwałe 129.753.139,25

a) grunty 1.396.530,41

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 100.430.314,87

c) urządzenia techniczne i maszyny 22.500.039,35

d) środki transportu 5.084.627,15

e) inne środki trwałe 341.627,47

f) środki trwałe w budowie 9.886.728,79

kapitał własny 56.152.112,82

a) kapitał podstawowy 55.597.000,00

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) 0,0

c) kapitał zapasowy 3.729.564,10

d) strata z lat ubiegłych - 3.731.698,05

e) zysk netto za 2018 rok 557.246,77

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosi 53.097.000,00 złotych słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych ( 53 097 udziały po 1000 zł każdy ) 

Wszystkie udziały (100%) objęło Miasto Tarnobrzeg, będące właścicielem spółki.

 

Majątek spółki w zł:

 

Aktywa spółki na 31.12.2017 r. wynoszą 128.989.722,99

rzeczowe aktywa trwałe 120.977.144,97

środki trwałe 118.686.195,70

a) grunty 1.440.170,45

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 92.139.433,06

c) urządzenia techniczne i maszyny 22.820.470,94

d) środki transportu 1.916.994,25

e) inne środki trwałe 369.127,00

f) środki trwałe w budowie 2.290.949,27

 

kapitał własny 53.094.866,05

a) kapitał podstawowy 53.097.000,00

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) 0,0

c) kapitał zapasowy 3.853.391,23

d) strata z lat ubiegłych -3.731.698,05

e) strata netto za 2017 r. -123.827,13

Wytworzył:
Tarnobrzeskie Wodociągi
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2007-09-21 13:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2022-04-04 14:26:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki