Przedmiot i tryb działania

1. Przedmiot działalności Spółki.

 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest:

 

1/.36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

2/.37.00.Z odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,

3/.42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

4/.42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

                 gdzie indziej niesklasyfikowanych ,

5/.43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

                 i klimatyzacyjnych,

6/.43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

7/.49.41.Z transport drogowy towarów,

8/.71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

9/.81.29.Z pozostałe sprzątanie,

10/.46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

11/.47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

12/.68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

13/.71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne,

14/.82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

 

2.Opis działalności Spółki.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi następującą działalność usługową w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej,
- odbieranie i oczyszczanie ścieków, poprzez:
- wydawanie warunków technicznych podłączeń,
- kompleksowe wykonawstwo sieci oraz przyłączy wod-kan. i przyłączeń do czynnej sieci,
- wykonywanie nowych sieci i przyłączy wod-kan. ,
- odbiory techniczne,
- wykonywanie i uzgadnianie projektów technicznych wod-kan.,
- eksploatacja sieci wod-kan na obsługiwanym terenie i jej utrzymanie,
- wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- wywóz nieczystości płynnych
- poprawa technologii uzdatniania wody i jakości wody,
- prowadzenie inwestycji, modernizacji i remontów w zakresie gospodarki wodociągowej
- doskonalenie sprawności funkcjonowania Spółki

 

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów:

 1.Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 2019.03.15 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Umową Spółki.

 2.Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2019.712 z dnia 2017.04.25 z późniejszymi zmianami).

 3.Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)

Wytworzył:
Specjalista ds. organizacji i zarządzania
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 12:43:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Aldona
(2021-02-12 10:31:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki